CSR

VAD ÄR SCHWEIZISKT BIDRAG?

Det schweizisk-polska samarbetsprogrammet är det så kallade Schweiziska fonden, vars uppgift är utländskt bistånd som inte kan återanvändas som beviljas Polen av Schweiz som en del av schweiziskt bistånd. Stödet omfattade 10 medlemsstater i Europeiska unionen som anslöt sig till det den 1 maj 2004. För Polen tilldelades nästan hälften av medlen, dvs. cirka 489 miljoner CHF av över 1 miljard schweizerfranc. År 2010. Rumänien och Bulgarien gick också med i programmet.

Syftet med bidraget från Schweiziska edsförbundet är att minska ekonomiska och sociala skillnader i den utvidgade Europeiska unionen.

Syftet med det schweizisk-polska samarbetsprogrammet är därför att sudda ut de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan Polen och de mer utvecklade EU-länderna, samt skillnaderna mellan områdena i Polen. Fondens förmånstagare är offentliga och privata institutioner samt icke-statliga organisationer. Fördelningen av medel i Polen är av geografisk betydelse - 40 % av medlen allokeras till fyra voivodskap: Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie och Świętokrzyskie.
Schweizisk-polskt samarbetsprogram:

VAD ÄR CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)?

CSR (Corporate Social Responsibility), det vill säga företagens sociala ansvar är ledningen av företaget med en medveten hänsyn till behoven och kraven hos det allmänt förstådda samhällsintresset. Denna förvaltningsmetod är baserad på hållbara åtgärder inriktade inte bara på ekonomiska aspekter, utan också på samhället och den naturliga miljön.

CSR är en synonym för ansvarsfulla och etiska affärer, där den strategiska ledningsprocessen syftar till att vinna förtroende hos företagets omgivning och uppmärksamma behoven hos dess intressenter, det vill säga anställda, affärspartners och kunder. En viktig aspekt är att förbättra och förbättra dessa relationer, vilket är möjligt tack vare prosociala och pro-ekologiska aktiviteter som utförs i nivå med organisationens/företagets huvudverksamhet. Sådant agerande är inte engångsbeslut, utan långsiktiga processer av medvetet agerande.

Många företag passar in i konceptet med CSR-uppgifter, men de är inte alltid medvetna om deras genomförande och de resultat som uppnås.

CSR VID PERFECTDOOR

Företaget "PERFECTDOOR" Sp. z o. o. genomför ett projekt från CSR Action samfinansierat av det schweizisk-polska samarbetsprogrammet.

Projekt Titel: "Implementering av lösningar inom området företagens sociala ansvar i" PERFECTDOOR "Sp. Zoo. "
Projektets omfattning och syfte: Målet med projektet är att öka intresset för att bygga en socialt ansvarsfull affärsmodell inom CSR-området
Ansökningsnummer: 00289-10 / 13-SPPW / 2
Schema för projektgenomförande: 01.05.2014 - 31.12.2014
Medfinansieringsvärde i CHR: 29 383,07

FÖRDELAR RELATERADE TILL CSR-PROJEKTET:

CSR OCH ISO NORM

På senare tid har detta koncept, och framför allt implementeringen av dess principer, fått fler och fler entusiaster. Begreppet CSR blir ett allt vanligare ämne i samhällsdebatter, eftersom dess ömsesidiga fördelar har uppmärksammats.

Den 1 november 2010 publicerades den internationella standarden ISO 26000 Guidance on social responsibility, som för närvarande anses vara en av de mest kända och respekterade ISO-standarderna. Dess breda tillämpning är i organisationer - offentliga, privata och ideella - oavsett deras storlek eller plats, verksamma i utvecklade länder och utvecklingsländer.

ISO 26000-STANDARDEN INDIKERAR ATT IMPLEMENTERINGEN AV CSR-PRINCIPERNA REFLEKTERAS OCH FÖRDELAR PÅ NIVÅN:

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Som en del av projektet genomfört av företaget, "Implementering av lösningar för företagens sociala ansvar i" PERFECTDOOR "Sp. z o. o. "följande aktiviteter utfördes:

Åtgärd: Utveckling av en CSR-strategi
Aktiviteten inkluderade utvecklingen av CSR-strategidokumentet som berör 3 områden av CSR. Målet var att bygga en hållbar affärsutvecklingsstrategi för PERFECTDOOR Sp. z oo baserat på CSR-standarder, för att bygga ömsesidigt förtroende och transparens, både i relationer med den yttre miljön och den interna miljön i organisationen, skapa en sammanhängande vision och utvecklingskoncept med hänsyn till sociala aspekter, förbättra företaget som organisation , höja standarden i relationer med omgivningen. Resultatet av att utveckla en sammanhållen CSR-strategi är också systematisering av aktiviteter som genomförs inom CSR.

Åtgärd: Organisationsrevision med utveckling av ett program för utveckling av medarbetares kompetens
Syftet med åtgärden är att utveckla de anställdas professionella kompetens, att utveckla reglerna för tvåvägskommunikation med anställda med hjälp av CSR-verktyg, att utveckla regler för implementering av flexibel arbetstid, organisera intern övervakning, karriärvägar, utbildningsprogram, effektivitetsoptimering, arbetsfördelning, optimering av företagets struktur, utveckling av flexibla implementeringsregler arbetstid och distansarbete.

Åtgärd: Byte av ljuskällor till energibesparande.
Syftet med att ersätta belysning med energibesparande är att minska CO2-utsläppen, minska energikostnaderna och använda produkter som minimerar den negativa påverkan av aktiviteter på den naturliga miljön. Denna åtgärd kommer att minska anläggningens driftskostnader. LED-lampor hjälper till att ta hand om ekologin. På grund av möjligheten till återvinning förorenar inte använda glödlampor vår miljö.

Åtgärd: Granska kundtjänstsystemet
Revisionens antagande är att införa förändringar i varje skede av produktlivslängden, det vill säga i hela leveranskedjan, från kundförvärv, genom beställning, orderuppfyllelse, samarbete med externa partners, ömsesidiga affärsuppgörelser, slutförande av beställning och upprättande av beställning. permanent samarbete. Åtgärden var att täcka alla affärsprocesser som genomfördes i samarbete med kunder och entreprenörer, inklusive fastställande av regler och kanaler för tvåvägskommunikation. Huvudmålet är att skapa och implementera en kvalitetsstandard för kundservice baserat på en extern revision.

Åtgärd: Informationsundersida om CSR
Syftet med verksamheten är att som en del av projektet bedriva aktiviteter inom området social kommunikation i syfte att öka medvetenheten utanför företaget om strategi och mål inom CSR-området.