Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa PERFECTDOOR Sp. z o.o. na rynki zagraniczne

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na rynkach zagranicznych w ramach sprzedaży drzwi i ościeżnic, zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki Perfectdoor na rynkach zagranicznych.

Efektem projektu będzie wykreowanie wizerunku firmy Perfectdoor jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty oraz osiągnięcie dodatkowych przychodów z eksportu na nowe rynki.

Wartość projektu ogółem: 523 937,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 470 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 400 010,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnych skrzydeł drzwiowych

„PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnych skrzydeł drzwiowych””
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-26-016/13-00
Okres realizacji: 2014-2015

DOTACJE NA INNOWACJE

Osoba do kontaktu w zakresie realizowanego projektu: Urszula Mazur,
adres e-mail: urszula.mazur@perfectdoor.pl, tel.; 41 261 15 77
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.parp.gov.pl

Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.

Firma „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.

realizuje projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu:„Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.”

Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00289-10/13-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 383,07
Korzyści związane z projektem:

 • stworzenie spójnej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady CSR w 3 obszarach
 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy
 • Podniesienie kwalifikacji personelu
 • upowszechnianie zasad CSR
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (optymalizacja działalności firmy, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej)
 • Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii w 3 obszarach
 • Wprowadzenie nowego, wysokiego standardu obsługi klienta
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu(wszystkie etapy procesu)
 • Podniesienie standardu oferowania produktów znacząco ulepszony proces
 • Zwiększenie zaufania odbiorców
 • Podniesienie jakości procesów i obsługi interesariuszy w całym łańcuchu dostaw
 • Wykreowanie trwałej zmiany we wszystkich etapach procesów biznesowych w firmie wpisujących się w co najmniej 2 obszary CSR której efekty zostaną utrzymane co najmniej w okresie trwałości projektu
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Departament Programów Pilotażowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wdrożenie systemu B2B w celu
automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt
„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii

„PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – partnerzy.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w modelu hybrydowym, tzn. obejmującym:

 • Integrację systemową i wdrożenie elektronicznej wymiany danych w standardzie XML / EDI z kluczowym odbiorcą hurtowym – CASTORAMA
 • Elektroniczną wymianę danych i automatyzację procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy Pulpitu Kontrahenta dla tzw. cienkiego klienta z pozostałymi odbiorcami hurtowymiDzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii „PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem „PERFECTDOOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży. Zasięg: krajowy (Polska)


Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-112/13-00
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

SWISS Contribution

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to tzw. Fundusz Szwajcarski

Dowiedz się więcej o programie

Czym jest i jakie korzyści przynosi program CSR w ramach Swiss Contribution? Kto może w nim uczestniczyć?

Czytaj więcej

CSR w PERFECTDOOR

Dla PerfectDoor Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest ważna.

Jak PerfectDoor wpisał się w CSR?

Dowiedz się, jakie działania podjął Zarząd i pracownicy PerfectDoor w ramach wdrażania CSR.

Czytaj więcej

Zrealizowane działania

Zobacz nasz program wdrożeń i jego rezultaty.

Czego dokonaliśmy w ramach CSR?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na stałe wpisała się w naszą filozofię działania.

Czytaj więcej