Czym jest SWISS CONTRIBUTION?

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy to tzw. Fundusz Szwajcarski, którego zadaniem jest bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznawana Polsce przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiej pomocy. Pomocą objęto 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Dla Polski przewidziano niemal połowę środków tj. ok. 489 mln CHF z ponad 1 mld franków szwajcarskich. W 2010r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.

Celem wkładu Konfederacji Szwajcarskiej jest zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Celem Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy jest więc zatarcie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE a także różnic występujących pomiędzy obszarami na obszarze Polski. Beneficjentami funduszu są instytucje sektora publicznego oraz prywatnego a także organizacje pozarządowe. Rozdysponowanie środków w Polsce ma znaczenie geograficzne- 40% środków przewidziano dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy:

 

CSR w PERFECTDOOR: Firma „PERFECTDOOR” Sp. z o.o. realizuje projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.”
Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR
Numer wniosku: 00289-10/13-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.05.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 29 383,07

Korzyści związane z projektem CSR:

 • Stworzenie spójnej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady CSR w 3 obszarach

 • Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy

 • Podniesienie kwalifikacji personelu

 • Upowszechnianie zasad CSR

 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (optymalizacja działalności firmy, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej)

 • Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)

 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii w 3 obszarach

 • Wprowadzenie nowego, wysokiego standardu obsługi klienta

 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu(wszystkie etapy procesu)

 • Podniesienie standardu oferowanych produktów i znacząco ulepszony proces produkcji

 • Zwiększenie zaufania odbiorców

 • Podniesienie jakości procesów i obsługi interesariuszy w całym łańcuchu dostaw

 • Wykreowanie trwałej zmiany we wszystkich etapach procesów biznesowych w firmie wpisujących się w co najmniej 2 obszary CSR której efekty zostaną utrzymane co najmniej w okresie trwałości projektu

 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR

 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym

 • Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

 Zrealizowane działania

W ramach realizowanego przez firmę projektu „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.” zrealizowano następujące działania:

Działanie: Opracowanie Strategii CSR
Działanie obejmowało opracowanie dokumentu Strategii CSR, który dotyczy 3 obszarów CSR. Celem było zbudowanie strategii zrównoważonego rozwoju biznesu firmy PERFECTDOOR Sp. z o.o. w oparciu o standardy CSR, w celu budowania wzajemnego zaufania i przejrzystości, zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji, stworzenia spójnej wizji i koncepcji rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych, doskonalenie przedsiębiorstwa jako organizacji, podwyższania standardów w relacjach  z otoczeniem. Rezultatem opracowania spójnej strategii CSR jest ponadto usystematyzowanie podejmowanych działań w ramach CSR.

Działanie: Audyt organizacyjny wraz z opracowaniem programu rozwoju kompetencji pracowników
Celem działania jest rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników, opracowanie zasad dwustronnej komunikacji z pracownikami z wykorzystaniem narzędzi CSR, opracowanie zasad wdrożenia elastycznego czasu pracy, organizacja wewnętrznego monitoringu, ścieżki kariery, programy szkoleniowe, optymalizacja efektywności, podział zadań, optymalizacja struktury przedsiębiorstwa, opracowanie zasad wdrożenia elastycznego czasu pracy i telepracy.

Działanie: Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne.
Celem wymiany oświetlenia na energooszczędne jest zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie kosztów energii, zastosowanie wyrobów, które minimalizują negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne. Działanie to zmniejszy koszty funkcjonowania zakładu. Lampy LED pozwalają dbać o ekologię. Dzięki możliwości recyklingu zużyte żarówki nie zanieczyszczają naszego środowiska.

Działanie: Audyt systemu obsługi klienta
Założeniem audytu jest wprowadzenie zmian na każdym etapie życia produktu tj. w całym łańcuchu dostaw od pozyskania Klienta, poprzez zamówienie, realizację zamówienia, współpracę z kooperantami zewnętrznymi, wzajemne rozliczenia biznesowe, zakończenie realizacji zlecenia i nawiązanie trwałej współpracy. Działanie miało objąć wszystkie procesy biznesowe realizowane we współpracy z klientami i kontrahentami w tym  ustalenia zasad i kanałów komunikacji dwustronnej. Głównym celem jest stworzenie i wdrożenie standardu jakości obsługi klienta w oparciu o zewnętrzny audyt.

Działanie: Podstrona informacyjna poświęcona tematyce CSR
Celem działania jest prowadzenie działań w zakresie komunikacji społecznej w ramach projektu w celu podnoszenia świadomości poza firmą na temat strategii i celów z zakresu CSR.